چون پروردگار از سر عشق عالم را آفرید، اراده کرد مردمان از تاریکی نادانی رهایی یابند و به روشنایی دانایی رهنمون گردند و در این دنیای سراسر چالش راههایی  برای آسایش بیابند و آرام گیرند .
پس چون خواست یزدان چنین است من ناتوان نیز آرزویی جزتحقق آن ندارم.
مهشید شارقی هستم و سالهاست چشم انداز و رسالتم این بوده است که زندگی را وقف جستجوی علم و آگاهی و دانایی کنم و آنچه در محضر استادان بی نظیر یا در میدان تجربه می آموزم را به انسانهای دیگر تقدیم کنم تا در کنار هم دنیایی روشن تر، سلامت تر و و پر آسایش ترخلق کنیم .

و رهان اسم رمزی است که یادآور این چشم انداز است:
رهایی و رهانیدن از تاریکی و رهنمونی به روشنایی دانایی

اما از آنجا که در نگاه من رشد شخصی و خلق خانواده هایی موفق کلید خلق دنیایی بالنده تر است سالهای زیادی است برمهارتهای ارتباطی و عشق ورزی، بهسازی خانواده، غنی سازی روابط و حل تعارضات زوجین و بهسازی روابط میان فردی متمرکز بوده ام و با تکیه بر بهترین و علمی ترین آموزه های روانشناختی و با استفاده از محضر اساتید متخصص و صاحب نام در این حوزه ها  امروز به عنوان کوچ  زندگی ،رابطه وخانواده  و و نیز زوج درمانگر در خدمت و همراه هر کسی که مشتاق رشد و بالندگی است هستم.

پس بدیهی است رهان آکادمی فضایی است که در کنار هم می آموزیم و می آموزانیم تا دنیایی بهتر خلق کنیم .

و در یک جمله :

دوست من توخالق دنیای خودت هستی و من آماده همراهیت اگربخواهی وتونیز مشتاق بالندگی باشی.

برخی از مدارک مهشید شارقی

English for Public Speaking

Mastery Course

دوره بلند مدت مدرسه استادی

سایر مدارک

دوره آموزشی زبان بدن

Mastery Course

دوره بلند مدت مدرسه استادی